LEJEBETINGELSER HOS FULL RENTAL

 

 1. Der beregnes leje pr. måned. En måned beregnes som 30 dage. Lejeperioden er på minimum 12 måneder, og maksimum 36 måneder. Efter 12 måneder kan lejen opsiges med 3 måneders varsel.
 2. Alle kunder bliver kreditvurderet ved ansøgning. Hvis kreditvurdering ikke bliver godkendt, kan lejeaftale ikke gennemføres.
 3. Der betales et engangsgebyr med første måneds betaling på kr. 980,-. Det dækker fragt og transportomkostninger til og fra lageret, og oprettelse af aftale.
 4. Lejeren bærer risikoen for det lejede i lejeperioden og er ansvarlig for enhver skade af en hvilken som helst årsag, der i leje tiden tilføjes det lejede.
  Dersom det lejede bortkommer, ikke afleveres eller afleveres så medtaget*, at reparationsomkostningerne af udlejeren skønnes at ville overstige maskinens værdi, betaler lejer erstatning til udlejer. I tilfælde hvor reparation er mulig, betales for dette. I øvrigt betaler
  lejeren reparationsomkostningerne efter regning. Det lejede skal afleveres i rengjort stand. Er rengøring nødvendig, betaler lejeren herfor efter regning. Lejeren betaler leje for den tid, der medgår til reparation og rengøring.
 5. Lejeren er ansvarlig for forsikringsmæssig og lovmæssig korrekt anvendelse af det lejede.
 6. For skade, det lejede måtte påføre 3. mand i lejeperioden, bærer lejeren alene ansvaret. Lejeren bærer selv risikoen for ethvert tab, der måtte kunne henføres til det lejede.
 7. I lejeperioden sørger lejeren selv for vedligeholdelse af det lejede, herunder smøring m.v.,og lejeren sørger selv for el tilslutning m.v. Der må alene anvendes smøremidler af anerkendt mærke.
  Udlejer kan ikke på noget tidspunkt holdes ansvarlig for eventuelle udgifter lejer har i forbindelse med udlejning.
  Hvor intet andet er aftalt, betales lejen kontant. Ved betaling senere end det af udlejeren fastsatte betalingstidspunkt betaler lejeren renter med 1.5% pr. påbegyndt måned af det til enhver tid værende restbeløb. Udlejeren er til enhver tid berettiget til at kræve depositum enten forud for et lejemåls begyndelse eller som vilkår for et lejemåls fortsættelse.
 8. Det lejede må af lejeren kun opbevares/anvendes på aftalt plads og må ikke uden udlejerens skriftlige samtykke fjernes herfra. Sker opbevaring/anvendelse anderledes end anført ved nærværende bestemmelse, betragtes lejeforholdet som misligholdt. Udlejer er herved berettiget til på egen hånd at tage det udlejede tilbage for lejers regning eller tage det udlejede tilbage ved en umiddelbar fogedforretning efter retsplejelovens regler.
 9. I prisen indgår 1 årligt serviceeftersyn medmindre andet er aftalt. Reservedele er inkluderet i lejeprisen, men sliddele som f.eks. slanger, sugegummi og hjul faktureres separat.
 10. Udlejeren har til enhver tid ret til at besigtige det lejede.
 11. Alle priser er excl. Moms

 

*Med medtaget forstås at maskinens stand er ringere end forventet. Maskinen må gerne have brugsspor, men ikke have dybe ridser eller være påkørt.